Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Vaše súkromie a ochranu osobných údajov považujeme za jednu z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Obsahom týchto pravidiel ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) sú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby, ktoré ponúkame a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým (nie však výlučne) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje.

Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.


Prevádzkovateľ:

Kontaktná osoba:

  • Ing. Jozef Šimo
  • Telefón: 0902 220 217
  • E-mail: info@seasonace.sk

Dotknutou je osoba, ktorá napĺňa definíciu aspoň podľa jedného z nasledovných bodov:

1. akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,

2. akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi) a

3. akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti


Ako dotknutá osoba máte v  súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

A. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;

2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

B. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej  kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

C. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

D. Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Toto právo máte, ak:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajova neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;

4. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

V uvedených prípadoch Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytočného odkladu.

E. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

F. Právo na presnosť údajov 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;

2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

G. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva obrátením sa na kontaktnú osobu uvedenú v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu. Dotknutá osoba sa môže taktiež zákonom ustanovením postupom obrátiť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
tel.: + 421 2 32 31 32 14,
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.


V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov.

A.Registrácia a správa účtu na Seasonace.sk  – pri registrácii zadávate iba svoj e-mail a zvolíte si heslo. Ďalšie údaje môžete zadať v rámci administrácie svojho účtu po rozkliknutí detailov účtu a to v rozsahu: Vaše meno a priezvisko.

B. Nákup na Seasonace.sk – pri nákupe uvádzate Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovaciu adresu (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu.

C. Prihlásenie na odber Newslettra – Naša spoločnosť Vás na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti alebo kúpili akýkoľvek tovar. V tomto prípade spracúvame len Vašu e-mailovú adresu.

D. Prehľiadanie webových stránok – môže dôjsť k spracovaniu:

1. Informácie o Vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)

2. Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému,  IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly a údaje použité na online reláciu po prihlásení)


Účel spracúvania osobných údajov:

1: Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým spojených výhod. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy.

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

2.  Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom e-shopu, alebo v súvislosti s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách a zľavových akciách prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

3. Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete na samostatnej stránke.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Právny základ spracúvania osobných údajov:  oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

4. Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

5. Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

  • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
  • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
  • starostlivosť o váš užívateľský účet, riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
  • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
  • predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;
  • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

V prípade, ak nemáte záujem registrovať  či kúpiť si akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu.

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Niektoré Vaše osobné údaje  môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas.

V každom prípade však zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

1. technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting),

2. doručovateľské a kuriérske služby

3. služby vedenia účtovníctva

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach.Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.


Stály prístup k Vašim osobným údajom má len kontaktná osoba. Iným osobám v rámci našej spoločnosti sú prístupné len na dobu nevyhnutnú k príprave objednávky, vybaveniu reklamácie, vráteniu tovaru a riešeniu iných obdobných situácií. Takéto osoby sú povinné použiť Vaše osobné údaje výlučne k účelom, ktoré vyplývajú z vnútroorganizačných predpisov a pokynov kontaktnej osoby, a to len takým spôsobom aby neboli porušené zásady ochrany osobných údajov ani všeobecné záväzné právne predpisy.

Oprávnenie poskytovať Vaše osobné údaje iným subjektom v súlade s predošlými ustanoveniami má len kontaktná osoba.


Úplný prístup k Vašim osobným údajom má prostredníctvom administrácie internetového obchodu len kontaktná osoba. Oprávnenia iných osôb v administrácii nepostačujú nielen na akúkoľvek manipuláciu, ale ani na bežné prezeranie si Vašich osobných údajov. Administrátorský účet kontaktnej osoby je naviac chránený obzvlášť dlhým a komplikovaným heslom, ktoré nie je uložené v žiadnom zariadení. 

Technická bezpečnosť je okrem toho zabezpečená špeciálnym bezpečnostným certifikátom  


Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (slovom desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.


Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť 18.2.2019.